RegulaminRegulaminRegulamin

REGULAMIN

 

I WSTĘP

1. Regulamin określa warunki sprzedaży produktów za pomocą sieci internet przez firmę MASIUKI Edyta Gruchacz ul. Wandy 15/29 44-217 Rybnik wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6422935029, REGON 242794107 zwanej dalej SPRZEDAJĄCYM.

2 .Sprzedający nie jest płatnikiem VAT.

3. Nabywcą towarów oferowanych przez sprzedającego jest osoba fizyczna lub firma zwana dalej KUPUJACYM.

4. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet lub bezpośrednio.

5. Sprzedający kontaktuje się z Klientami za pomocą elektronicznych środków przekazu pod adresem: info@masiuki.com .

6. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu Kupujący dokonuje akceptacji Regulaminu.

 II OFERTA i CENY PRODUKTÓW

1. Przedmiotem transakcji są produkty znajdujące się w ofercie sklepu w chwili składania zamówienia.

2. Ceny produktów są cenami brutto i są wyrażone w polskiej walucie.

3. Ceny produktów nie zawierają w sobie kosztów dostarczenia produktu które pokrywa KUPUJĄCY.

4. Koszt przesyłki zamówienia pokrywa kupujący, zależą one od wyboru dostraczyciela przesyłki, wyboru tego dokonuje się podczas wypełniania formularza zamówienia.

5. Dla złożonego zamówienia wiążąca jest cena aktualnie nałożona na produkt w momencie jego realizacji, jednak sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i ich regulowania.

 III ZAMÓWIENIA

1. Podstawą złożenia zamówienia jest właściwe wypełnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie www.masiuki.com

2. Po złożeniu zamówienia zostaje automatycznie wygenerowany i przesłany na podany przez Kupującego adres elektroniczny mail zawierający podsumowanie zamówienia , wartość zmówienia wraz z kosztami jego transportu.

3. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji ,a umowa uznana za zawartą po dokonaniu przez Kupującego potwierdzenia zamówienia przesłanego w ciągu 24 godzin.

4. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu a ich realizacja zaczyna się następnego dnia roboczego.

5. Zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego.

6. W przypadku stwierdzenia nieścisłości w formularzu zamówienia Sprzedający kontaktuje się z Kupującym w celu ich wyjaśnienia.

7. W przypadku nie otrzymania należności w terminie 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Kupującego zamówienie uznaje się za anulowane.

8. Sprzedażą promocyjną objęta jest ograniczona ilość produktów i realizacja ich zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. Sprzedaż promocyjna trwa do wyczerpania się zapasów objętych obniżką.

9. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek. Sklep nie wystawia faktur VAT.

10. Usunięcie konta Klienta możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Firmy.

IV SPOSÓB PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1. Za zamówione produkty Klient dokonuje płatności za pomocą przelewu na rachunek bankowy Firmy MASIUKI, podany w przesłanym e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

2. Dostawa zakupionych towarów następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej i firmy kurierskiej DPD. Odbiór osobisty w siedzibie Firmy MASIUKI jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu.

3. Koszty wysyłki pojawiają się każdorazowo przy składaniu zamówienia a ich wybór zależny jest od Kupującego.

4. Zakupione produkty dostarczane są na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

5. Wysyłka następuje w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowaniu wpłaty na koncie Firmy MASIUKI.

6. W przypadku zamówień specjalnych czas realizacji i wysyłki ustalany jest indywidualnie.
V ZWROTY

1. Zwrotowi podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami. Towar nie spełniający powyższych wymagań jakościowych może nie zostać przyjęty a co za tym idzie zwrot nie zostanie uznany. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o przyczynach odmowy uznania zwrotu a towar zostanie do Niego wysłany na koszt Klienta.

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271 z pózn. zm.) Kupujący ma 14 dni od dnia otrzymania produktu do odstąpienia od umowy sprzedaży bez ponoszenia kosztów, na podstawie oświadczenia wysłanego na adres Firmy z zachowaniem terminu 14 dni odstąpienia od umowy.

3. Koszty zwrotu produktu na skutek odstąpienia od umowy ponosi Kupujący.

4. Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o otrzymaniu oświadczenia przez Sprzedającego.

5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie odesłać zwracaną rzecz, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy.

6. Po otrzymaniu zwróconego produktu Sprzedawca jest zobowiązany do przesłania kwoty całego wpłaconego zamówienia (wraz z kosztami dostarczenia) na konto bankowe Kupującego.

7. Prawo do zwrotu nie przysługuje Kupującemu na rzecz którego został wykonany produkt według indywidualnych preferencji i na jego specjalne zamówienie.

 VI REKLAMACJE

1. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia, Kupujący powinien sprawdzić czy przesyłka nie jest uszkodzona. Jeżeli stwierdzi jakiekolwiek ubytki, powinien wraz z przewoźnikiem spisać protokół szkody (wzór dokumentu udostępnia przewoźnik). Podstawą przyjęcia reklamacji przez Firmę MASIUKI jest spisany protokół szkody przesłany na adres Firmy MASIUKI (pocztą lub e-mailem) wraz z opisem powstałych uszkodzeń.

2. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi,

które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

3. W przypadku, gdy dostarczony Produkt będzie posiadał wady, Klient lub Konsument może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych.

  1. W celu wszczęcia reklamacji Kupujący powinien wypełnić i przesłać do sklepu zgłoszenie reklamacyjne na formularzu reklamacyjnym , dostepnym na stronie sklepu.Formularz należy przesłać na adres Firmy MASIUKI ( Punkt I.1 Regulaminu)

5. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

  1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są nowe oraz objęte dwuletnią gwarancją (chyba ,że w opisie produktu wyraźnie wskazano inaczej).

7. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). W przypadku, gdy stroną umowy sprzedaży nie jest osoba fizyczna, odpowiedzialność Firmy MASIUKI z tytułu rękojmi ,wynosi rok od daty zakupu.

 

8. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne oraz użytkowanie niezgodne z zaleceniami podanymi w Sklepie na podstronie:O konikach.

 

9. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie produkty.

 

10. Koszty, związane z odesłaniem reklamowanego towaru Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji (nie później niż w ciągu 14 dni).

11. Reklamowany towar powinien być wysłany na adres Firmy. (Punkt I.1. Regulaminu)

 
VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.),Firma Masiuki zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego.

 

2. Zgodnie z powyższą ustawą Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane, może dane korygować lub żądać usunięcia ich z bazy danych.

 

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę danych osobowych Kupującego zawartych w zamówieniu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 

 


VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep publikuje aktualną wersję Regulaminu. O zamiarze wprowadzenia w nim zmian Sklep informuje Kupujących posiadających zarejestrowane konto z wyprzedzeniem, poprzez przesłanie informacji o ich zakresie i dacie wejścia w życie, na podane konta e-mailowe.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Firmy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

4. Klient, składając zamówienie, potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte .